FAST ACCESS
About

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Serpil ÖNDER

Erasmus Koordinatör : Prof. Dr. Banu KURTASLAN

Farabi Koordinatör : Öğr. Gör. Ruhugül Özge GEMİCİ

Mevlana Koordinatör : Doç. Dr. Filiz ÇELİK

AKTS Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ARISOY


Hakkında :

Bölümüzün lisans eğitimi 2011 yılında ilk öğrencilerini alarak başlamıştır. İlk mezunlarını ise 2015 yılında vermiştir. Eğitimlerini Mimarlık ve Tasarım Fakültesi' nde sürdüren bölümümüz 2022 yılına kadar 247 öğrenci mezun etmiştir. 283 öğrenci ile de mevcut eğitimlerine devam etmektedir. 

Vizyon :

Günden güne gelişen bilim ve teknoloji ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulama projeleri ile bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği Peyzaj Mimarlarını toplumun hizmetine sunan ulusal ve uluslararası alanda tanınmış saygın bir bilim dalı olmaktır.

Misyon :

Peyzaj Mimarlığı disiplini tüm ölçeklerde yönlendiren, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir bölüm olmaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj mimarlığı yüksek lisans eğitimi almayı isteyen öğrenciler için kapsamlı ve sürekli geliştirilip iyileştirilen bir eğitim programı hazırlar ve uygular. Peyzaj Mimarlığı Bölümü önemli paydaşlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede, Peyzaj Mimarlığı temel alanlarında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi, Peyzaj Mimarlığı bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, Peyzaj Mimarlığı uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, Peyzaj Mimarlığı ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaşmayı, Peyzaj Mimarlığı uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü komşu disiplinlere (Ziraat fakültesi, Güzel sanatlar fakültesi) kendi alanıyla ilgili servis dersleri vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu desteği sürdürecektir. Peyzaj Mimarlığı öğretim elemanları, TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odasının yönetim icra organlarına katılmakta ve kurulan bilimsel komisyonlarına katkı vermektedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü yukarıdaki özgörevleri yerine getirebilmek için personel, alt yapı, öğretimini içeriğiyle birlikte sürekli iyileştirmeye yönelik çaba harcamaktadır. 

Amacı :

Peyzaj Mimarlığı Bölümü eğitim programı ile, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, sosyal adalet, ekonomik refah ve kaynakların etkin kullanımına ilişkin değerler yanında sosyal ve tarihsel çevreyi koruyan, mesleki etik sorumluluklarına sahip Peyzaj Yüksek Mimarları yetiştirmektir. Eğitim sonucunda bir Peyzaj Mimarının, peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, insancıl ve çevreyle ilgili yaklaşımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir. 

Program Dili :

Türkçe

Program Tanımı :

ASLA`nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına göre, Peyzaj Mimarlığı Doğal ve kültürel kaynakları koruma ve yönetme temelinde, kültürel ve bilimsel birikimin (oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini artırma yönünde) yeryüzünde uygulanması kapsamında, doğal ve kültürel elamanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır?. Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşmaktadır. Peyzaj Mimarlığı bilim disiplini, çevreyle ilgili kriterler ve insan yaşamsal gereklilikleri göz önüne alınarak doğal kaynak kullanımlarının planlanması temeline dayanır. Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım planlaması gibi çalışmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalışmalarını da ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı geniş konu ve ölçekleri kapsayan çalışma alanı nedeniyle diğer planlama ve tasarım mesleklerinin çalışmalarıyla karşılıklı etkileşim halindedir. Buradaki etkileşim planlama ve tasarım ile ilgili tüm bu disiplinlerin ayrı ayrı mesleki üretimlerinde ortaya çıkmanın yanı sıra, üretimleri entegre edecek ortak üretim sürecidir. Özellikle bu ortak üretim sürecinde Peyzaj Mimarlığı sosyal bilimler ve doğa bilimleri, sanat ve bilim, toplum ve doğa konularını birleştiren köprü konumundadır. Ulusal parklar ve doğa koruma alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık ve yeşil alanlar, turizm ve dinlenme alanları, arberetumlar, sergi ve fuar alanları, üniversite kampusları, botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaşamın gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan alan ve mekânların planlama ve tasarımı da Peyzaj Mimarlığı mesleğinin önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite yerleşkeleri, yerleşim alanları, ticari merkezler, kamu yapıları gibi çeşitli kullanımlara ilişkin yer seçimi yapar, gerek yerel, gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Peyzaj Mimarlığı kavramı, ilk defa 1863 yılında ABDde F. L.Olmsted ve C. Vaux tarafından New York Central Parkı tasarladıkları zaman gündeme gelmiştir. O günden itibaren, Peyzaj Mimarlığı, diğer çevre bilimcileriyle (mimarlar, mühendisler, holtikültürcüler gibi) rekabet içinde faaliyetini sürdürmüştür. Türkiyede Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları Şubesi- olarak başlamıştır. Ankara Üniversitesinin 1946 yılında kurulmasıyla bu kuruluş içinde yer alan Ziraat Fakültesinde "Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü- adı altında faaliyetine devam etmiştir. Bugün itibari ile ülkemizde 25in üzerinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmış olup bunların yarısından fazlasında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları :

Bölüme ÖSYM tarafından yapılan YGS giriş sınavından başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması :

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları :

Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları :

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğine ve Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesine göre uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40nın final sınav puanının %60ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerden aldıkları puanlar değerlendirmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve paunları F (devamsız) harf notu ile değerlendirilir. 

İstihdam Olanakları :

Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da mesleklerarası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur. DPT, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır. 

Üst Derece Programlara Geçiş :

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


67455
Student
368515
Graduate
3034
Academic Staff
4197
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community