FAST ACCESS

Graduation Project Directive

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİTİRME PROJESİ DERSLERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi kapsamında yer alan Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin, eğitimleri sırasında almakla yükümlü oldukları Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin temel ilkelerinin planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 43., 44. maddeleri ve Selçuk Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) 19.12.2019 tarihli genel kurul kararı ile yürürlüğe giren “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı 2019 (EczÇEP-2019)” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen

  1. Bitirme Projesi Komisyonu: Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II süreçlerini yürütmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl süreyle görevlendirilen, Fakültedeki öğretim elemanlarının yer aldığı 3 kişilik komisyonu,
  2. Danışman: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi`nde görevli öğretim üyelerini ve doktorasını tamamlamış öğretim elemanlarını,
  3. Dekan: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı`nı,
  4. Dekanlık: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı`nı,
  5. Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu`nu,
  6. Fakülte: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi`ni,
  7. Jüri: Bitirme projelerinin değerlendirilmesinde görev alacak Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi`ndeki öğretim elemanlarını
  8. Öğrenci: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi`nde lisans öğrenimini gerçekleştirmekte olan son sınıf öğrencilerini,
  9. Öğretim Elemanı: Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi`nde görevli öğretim üyelerini (Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi) ve doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerini,
  10. Rapor: 3901051 Bitirme Projesi –II dersinin sonunda hazırlanan raporu

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ders dönemleri

MADDE 5- (1) Bitirme Projesi I dersi 9. yarıyılda ve Bitirme Projesi II dersi 10.yarıyılda olmak üzere aynı eğitim öğretim yılında açılan ve Fakülte öğretim elemanları tarafından yürütülen zorunlu derslerdir.

(2) Bitirme projesi Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademik programında; 3901901 Bitirme Projesi I ve 3901051 Bitirme Projesi II dersleri olarak tanımlanır.

Bitirme projesi dersinin amacı ve kapsamı

MADDE 6- (1) Bitirme projesinin amacı; öğrencilerin belirlenen bir konu doğrultusunda inceleme, derleme ve/veya uygulama çalışmaları yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneklerini kazanmalarını ve mezuniyet sonrası döneme ve lisans üstü eğitime hazırlanmalarını sağlamaktır.

(2) Bitirme projesi, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin mezun olabilmeleri için almak ve başarmak zorunda oldukları teorik ve/veya pratik bir çalışmayı kapsar.

Bitirme projesi konularının belirlenmesi ve yürütülmesi

MADDE 7- Bitirme projesi konuları; öğrencinin araştırmacı ruhunu geliştirecek, mesleki bilgisini, yetkinliğini ve vizyonunu artıracak şekilde belirlenir. Proje konuları, derleme (teorik) ve/veya uygulamaya yönelik (pratik) bir çalışma konusunu kapsamalıdır.

MADDE 8- Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri aynı öğretim elemanının danışmanlığında yürütülür. Öğretim elemanının geçerli mazereti (sağlık raporu, resmi görevlendirmeler, değişik nedenlerle projenin başarıyla sürdürülememesi vb. özel durumlar) nedeniyle projeye devam edememesi durumunda, dönem içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile fakülteden başka bir öğretim elemanı danışman olarak belirlenir.

MADDE 9- Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri, aynı dönem içinde birlikte alınamaz. Bitirme Projesi II dersinin alınabilmesi için Bitirme Projesi I dersinin başarı ile tamamlanması ön koşuldur.

 

Komisyonun kurulması

MADDE 10- Bitirme Projesi Komisyonu; Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri ile ilgili süreçleri yürütmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl süreyle görevlendirilen kadrolu 3 öğretim elemanından oluşur.

Danışman belirlenmesi

MADDE 11- (1) Fakültedeki öğretim elemanları tarafından her eğitim-öğretim yılı içinde yürütülecek bitirme projesi sayısı, bitirme projesi yapacak toplam öğrenci sayısının kadrolu öğretim elemanı sayısına bölünmesiyle belirlenir.

(2) GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) sıralamasına göre ilk 10 öğrenci, bitirme projesi çalışmasına danışmanlık yapacak öğretim elemanını seçme hakkına sahiptir. Geriye kalan öğrencilerin danışmanı ise kura çekimi ile belirlenir. Danışman belirlenmesi 8. dönem sonunda dekanlık tarafından ilan edilen tarihte yapılır. İsteyen öğrenciler kura çekimini takip eden 5 iş günü içinde dilekçe vermek suretiyle bir kereliğine mahsus karşılıklı becayiş yaparak danışman değişikliği yapabilirler.

(3) Danışman 9. Yarıyılın ilk dört haftası içerisinde proje konularını belirleyerek komisyona dilekçe ile bildirir.

Bitirme projesinin değerlendirilmesi

MADDE 12- (1) Bitirme projesi her dönem için ayrı ayrı notlandırılır.

(2) 9. yarıyılda açılan Bitirme Projesi I dersi kapsamında, öğrenci konuyla ilgili ön çalışmaları (literatür tarama, yöntem araştırması vb.) yapar. Öğrencinin devam durumu, yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirme sıklığı ve ön çalışmalarda gösterdiği başarı ara sınav olarak danışman tarafından değerlendirilir. Öğrencinin dönem boyunca yapmış olduğu çalışmalarla ilgili hazırlamış olduğu 15-20 dakikalık sunumu ise final sınavı olarak değerlendirilir. Sunum dosyası basılı nüsha ve pdf formatına getirilmiş elektronik kopya halinde Danışmana teslim edilir.

(3) Bitirme projesi I ve Bitirme projesi II derslerinin yürütülmesi ve değerlendirmesine ilişkin önemli tarihler (danışman belirlenmesi, sözlü/ poster sunumları, rapor teslim tarihi, jüri üyelerinin belirlenmesi vb.) her dönem başında Bitirme Projesi Komisyonu tarafından ilan edilir.

(4) Bitirme projesi I dersine devam etmeyen öğrenci devamsız, sunumunu yapmayan ve teslim etmeyen öğrenci ise başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(5) Bitirme Projesi I dersinden öğrencilerin devamsız ya da başarısız olmaları durumunda takip eden dönemde Bitirme Projesi II dersini alamaz ve zorunluluk olmadıkça aynı danışman ile devam eder. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında proje dersini baştan tekrarlamak zorundadır.

(6) 10. yarıyılda alınan Bitirme Projesi II dersi kapsamında, 9.yarıyılda belirlenen proje konusuna devam edilir.

(7) Öğrencinin devam durumu, yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirme sıklığı ve çalışmalarda gösterdiği başarı ara sınav olarak danışman tarafından değerlendirilir. Öğrencinin yılsonuna kadar yapmış olduğu tüm çalışmaları kapsayan bitirme projesi sunumu ise, Danışman ve 2 öğretim elemanının yer aldığı bir jüri tarafından genel sınav olarak değerlendirilir.

(8) Danışman tarafından önerilen jüri, Komisyon ve Dekanlık tarafından onaylanır. Danışman dışındaki jüri üyelerinin en az biri farklı anabilim dalından olmalıdır.

(9) Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Tez Yazım Kılavuzu’na göre hazırlanan Bitirme Projesi II raporu, sınav dönemi (genel sınav-bütünleme sınavı) başlangıcına kadar danışmana teslim edilir. Hazırlanan bitirme projesi 75 sayfayı aşmamalıdır. Yazım kılavuzuna uygun olmayan Bitirme projeleri kabul edilmez.

(10) Bitirme projesi II raporu tekrar yüzdesi, “Turnitin İntihal (Benzeşim) Programı Kullanım İlkeleri” doğrultusunda %40’ı geçmemelidir. Benzeşim oranı %40’ın üzerinde olduğunda, özel durumlar değerlendirilerek karar verilir.

(11) Bitirme projesi dersleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sözlü olarak jüri üyelerine sunulur. Jürinin önerileri veya düzeltmeleri varsa, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra danışman tarafından kontrol edilir. Danışman onayladıktan sonra, jüri üyelerinin imzasının bulunduğu onay sayfasını içeren Bitirme projesi raporu, ciltlenmiş ve pdf formatına getirilmiş elektronik kopya halinde danışmana teslim edilir.

(12) Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin başarı notu, ara sınavların yüzde %40’ı, dönem sonu sınavlarının yüzde %60’ı alınarak değerlendirilir.

(13) Bitirme Projesi II dersinden başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(14) Bitirme Projesi II dersinden öğrencilerin devamsız ya da başarısız olmaları durumunda takip eden eğitim-öğretim yılında Bitirme Projesi II dersini almakla yükümlü olup öğrenciye yeniden konu ve danışman seçme hakkı verilmez.

(15) Sadece Bitirme Projesi II dersinden başarısız olan öğrencilere tek ders sınavı hakkı tanınabilir. Öğrenci, tek ders sınavı kapsamında danışmanı ve aynı jüri önünde sunumunu yapar.

(16) Bitirme Projesi I ve Bitirme projesi II dersleri yaz döneminde açılamaz.

MADDE 13- Bu yönergede yer almayan konularda Fakülte Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar uygulanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 14- Bu yönerge, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.

 

 


71954
Student
377897
Graduate
3056
Academic Staff
4154
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community