FAST ACCESS

Minor and Double Major

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerimizin dikkatine,

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Öğrenim görmekte olduğunuz anadal diploması ile birlikte ikinci bir diplomaya sahip olmak istiyorsanız,

-Öğreniminizin en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında iseniz,

-Genel not ortalamanız en az 3.00 ise, önceki dönemlerden başarısız dersiniz bulunmuyor ise ve sınıfınızda başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 de bulunuyor iseniz,

Çift Anadal programlarına başvurabilirsiniz.

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT UYGULAMASI

1. Öğrenciler bir dilekçe, transkript belgeleri, önceki dönemlerden başarısız dersi bulunmadığını ve sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 içerisinde bulunduğunu gösterir öğrenci işlerinden alacağı bir belge ile birlikte ilgili çift anadal programının bulunduğu dekanlığa başvuracaklardır. (Öğrenciler birden fazla çift anadal programına başvurabilirler. Başvuru esnasında herhangi bir ücret ve çift anadal programı eğitimi için ilave harç istenmeyecektir.)

2. Çift anadal programının bulunduğu bölüm/anabilim dalı kurulu çift anadal programına başvuran öğrencilerin durumunu değerlendirerek, çift anadal programına kabul edilen öğrencileri belirledikleri kontenjan sayısı kadar asil ve uygun sayıda yedek öğrenci ile birlikte duyuracaklardır.

3. Programa kabul edilen öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile çift anadal program koordinatörü, öğrenci ile biraraya gelerek, çift anadal programında önerilen dersler içerisinden öğrencinin alacağı en az 60 AKTS kredilik dersleri ve staj ve benzeri uygulamaları kararlaştırırlar ve bir çift anadal kayıt protokolü imzalanır. (Öğrenciler anadal ve çift anadal programında bulunan ortak dersler nedeniyle, çift anadal programında tamamlayacakları toplam kredinin bir kısmından muaf tutulamazlar.) Protokol formu öğrencinin anadal ve çift anadal bölüm başkanlarınca da imzalanır. (Protokol formunda yer alan derslerde gerekli hallerde protokol formunda imzası bulunanların tümünün onayı ile değişiklik yapılabilir. Öğrencilerin çift anadal programına kabulü, ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

4. Öğrenci, anadal programındaki danışmanı ve çift anadal program koordinatörü ile birlikte içinde bulunduğu dönem itibarı ile çift anadal ders kayıt formu doldurur. Çift anadal ders kayıt formu her iki bölüm başkanı tarafından da onaylanır. Çift anadal ders kayıt formları toplu halde, çift anadal koordinatörü tarafından çift anadal programının bulunduğu fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Öğrencinin çift anadal programında otomasyon sistemine kaydı öğrenci işleri tarafından yapılır. (Öğrencilerin bulundukları yarıyılda alacağı çift anadal derslerinin anadal programındaki dersler ile çakışmaması ve ders kaydı yapılırken buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin çakışma halinde anadal veya çift anadal haftalık ders programının değiştirilmesini önermek gibi bir hakları bulunmamaktadır.) Çift anadal ders kaydı programına kabul edilen öğrenciler için takip eden dönemlerde de ders kaydı aynen tekrarlanır.

5. Öğrencilerimizin derslere devamlarının takibi Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesine uygun olarak yapılır. 6. Öğrencilerimizin çift anadal programındaki başarısı anadal programından bağımsız olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince belirlenir. Çift anadal dönem ağırlıklı not ortalaması ve çift anadal genel ağırlıklı not ortalaması çift anadal programında aldığı derslere göre belirlenir. DD ve DC alınan derslerin durumu çift anadal dönem ağırlıklı not ortalamasına göre belirlenir. Her dönemin sonunda çift anadal programı için öğrenciye ayrı karne verilir.

 

YAN ANADAL PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Öğrenim görmekte olduğunuz anadal diploması ile birlikte bir yandal sertifikasına sahip olmak istiyorsanız,

-Öğreniminizin en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında iseniz,

-Genel not ortalamanız en az 2.50 ise, Yandal programlarına başvurabilirsiniz.

 

YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT UYGULAMASI

1. Öğrenciler bir dilekçe ve transkript belgeleri ile birlikte ilgili yan dal programının bulunduğu dekanlığa başvuracaklardır. (Öğrenciler birden fazla yan dal programına başvurabilirler. Başvuru esnasında herhangi bir ücret ve yan dal program eğitimi için ilave harç istenmeyecektir.)

2. Yan dal programının bulunduğu bölüm/anabilim dalı kurulu yan dal programına başvuran öğrencilerin durumunu değerlendirerek, yan dal programına kabul edilen öğrencileri belirledikleri kontenjan sayısı kadar asil ve uygun sayıda yedek öğrenci ile birlikte duyuracaklardır.

3. Programa kabul edilen öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile yan dal program koordinatörü, öğrenci ile bir araya gelerek, yan dal programında önerilen dersler içerisinden öğrencinin alacağı 30 AKTS kredilik dersleri kararlaştırırlar ve bir yan dal kayıt protokolü imzalanır. (Öğrenciler anadal ve yan dal programında bulunan ortak dersler nedeniyle, yan dal programında tamamlayacakları toplam kredinin bir kısmından muaf tutulamazlar.) Protokol formu öğrencinin anadal ve yan dal bölüm başkanlarınca da imzalanır. (Protokol formunda yer alan derslerde gerekli hallerde protokol formunda imzası bulunanların tümünün onayı ile değişiklik yapılabilir.) Öğrencilerin yan dal programına kabulü, ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

4. Öğrenci, anadal programındaki danışmanı ve yan dal program koordinatörü ile birlikte içinde bulunduğu dönem itibarı ile yan dal ders kayıt formu doldurur. Yan dal ders kayıt formları toplu halde, yan dal koordinatörü tarafından yan dal programının bulunduğu fakülte öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Öğrencinin yan dal programında otomasyon sistemine kaydı öğrenci işleri tarafından yapılır. (Öğrencilerin bulundukları yarıyılda alacağı yan dal derslerinin anadal programındaki dersler ile çakışmaması ve ders kaydı yapılırken buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin çakışma halinde anadal veya yan dal haftalık ders programının değiştirilmesini önermek gibi bir hakları bulunmamaktadır.) Yan dal ders kaydı programa kabul edilen öğrenciler için takip eden dönemlerde de aynen tekrarlanır.

5. Öğrencilerimizin derslere devamlarının takibi Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 10. maddesine uygun olarak yapılır.

6. Öğrencilerimizin yan dal programındaki başarısı anadal programından bağımsız olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince belirlenir. Yan dal dönem ağırlıklı not ortalaması ve yan dal genel ağırlıklı not ortalaması yan dal programında aldığı derslere göre belirlenir. DD ve DC alınan derslerin durumu yan dal dönem ağırlıklı not ortalamasına göre belirlenir. Her dönemin sonunda yan dal programı için öğrenciye ayrı karne verilir.

 

NOT: ÇİFT ANADAL ve YANDAL programları ile ilgili geniş açıklamalar Üniversitemiz Web Sayfasından yılda iki kez ilgili başvuru dönemlerinde duyurulmaktadır. Bu dönemlerde Öğrenci İşleri Büronuzdan ve başvuru yapılacak programın koordinatörlerinden bilgi alabilirsiniz.


67504
Student
368486
Graduate
3040
Academic Staff
4158
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community