FAST ACCESS

Workflow Chart

1. Yeni Kayıt ÖSYS Süreci İşlemleri

2. Kayıt Yenileme İşlemleri

3. Kayıt Dondurma İşlemleri

4. Kayıt Sildirme İşlemleri

5. Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri

6. Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

7. Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi İşlemleri

8. Ders Muafiyet İşlemleri

9. Danışmanların Belirlenmesi İşlemleri

10. Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri

11. Öğrenciye Transkript Verme İşlemleri

12. Sınavlara İtiraz İşlemleri

13. Mazeret Sınavı İşlemleri

14. Tek Ders Sınavı Süreci

15. Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci

16. Mezuniyet Süreci

17. Gelen-Giden Evrak İşlemleri

18. Malzeme Satın Alma İşlemleri

19. Maaşların Ödenme Süreci

20. Ek ders Ödemeleri Süreci

21. Yolluk ve Yevmiyelerin Ödenmesi Süreci

22. Stratejik Plan – Faaliyet Raporu ve Diğer Kontrol Sistemi Raporlarının Hazırlanması Süreci

23. Akademik Personel Alım Süreci

24. Akademik Personelin Görev Süresi Uzatılması İşlemleri Akış Süreci

25. Akademik Personel İzin Alma Süreci

26. İdari Personel Naklen Geçiş Süreci

27. İdari Personel İzin Alma Süreci

28. Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

29. Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması

30. Sınav Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması

31. Seçmeli Derslerin Belirlenmesi ve Yürütülmesi

32. Danışmanların Belirlenmesi İşlemleri Akış Süreci

33. Ders Görevlendirmelerinin Yapılması

34. Öğrenci Staj Süreci

35. Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Süreci

36. Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi

37. Faaliyet raporu toplanması ve hazırlanması işlemleri

38. Evrak Akış İşlemleri


Files

1 YENİ KAYIT-ÖSYS SÜRECİ İŞLEMLERİ

2 KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

3 KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

4 KAYIT SİLDİRME İŞLEMLERİ

5 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

6 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

7 TECİL YAZILARININ ASKERLİK ŞUBESİNE GÖNDERİLMESİ İŞLEMLERİ(1)

8 DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ(1)

9 DANIŞMANLARIN BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ(1)

10 ÖĞRENCİ BELGESİ VERME İŞLEMLERİ(1)

11 ÖĞRENCİYE TRANSKRİPT VERME İŞLEMLERİ(1)

12 SINAVLARA İTİRAZ İŞLEMLERİ(1)

13 MAZERET SINAVI SÜRECI(1)

14 TEK DERS SINAVI İŞLEMLERİ

15 ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ İŞLEMLERİ(1)

16 MEZUNİYET İŞLEMLERİ-dönüştürüldü-dönüştürüldü

17 GELEN-GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ

18 MALZEME SATIN ALMA İŞLEMLERİ

19 MAAŞLARIN ÖDENMESİ İŞLEMLERİ

20 EK DERS ÖDEMELERİ

21 YOLLUK VE YEVMİYELERİN ÖDENMESİ İŞLEMLERİ(1)

22 STRATEJİK PLAN – FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI

23 AKADEMİK PERSONEL ALIM İŞLEMLERİ

24 AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ UZATILMASI İŞLEMLERİ

25 AKADEMİK PERSONELİN İZİN ALMA İŞLEMLERİ

26 İDARI PERSONEL NAKLEN GEÇİŞ SÜRECİ

27 İDARI PERSONELİN İZİN ALMA SÜRECİ

28 DERS PLANLARI VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ(1)

29 HAFTALIK DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI(1)

30 SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI(1)

31 SEÇMELİ DERSLERİN BELİRLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ İŞLEMLERİ

32 DANIŞMANLARIN BELİRLENMESİ İŞLEMLERİ(1) (1)

33 DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI(1)

34 ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ(1)

35 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİ

36 PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ SÜRECİ(1)

37 FAALİYET RAPORU TOPLANMASI VE HAZIRLANMASI İŞLEMLERİ

38 EVRAK AKIŞ İŞLEMLERİ

67956
Student
368142
Graduate
3040
Academic Staff
4209
Administrative Staff
23
Faculty
7
Institute
5
School
23
Vocational School
53
Research Center
187
Student Community